Low Educated Second Language and Literacy (LESLLA) For Adults

Over LESLLA

(Read this in English)

Het doel van LESLLA is om taalkundigen, psycholinguïsten, psychologen en onderwijswetenschappers bij elkaar te brengen in een groep van onderzoekers (uit veel landen en met veel doeltalen) om te zoeken naar effectieve methodes van tweedetaalverwerving en alfabetisering. Er bestaat geen vergelijkbare groep die regelmatig bijeenkomt om te reflecteren op interdisciplinair onderzoek naar volwassen immigranten die een andere dan hun moedertaal leren spreken en schrijven.

Achtergrondinformatie over laagopgeleide/analfabete tweedetaalleerders

Er is veel onderzoek gedaan naar het verwerven en leren van een tweede of een vreemde taal door volwassenen, maar de meeste studies gaan over volwassenen die moedertaalonderwijs gehad hebben tot op zijn minst voortgezet onderwijs. Anders dan bij kinderen is er weinig onderzoek gedaan naar de linguïstische competentie en de metalinguïstische processen die betrekking hebben op de ontwikkeling van leesvaardigheid bij volwassen immigranten die een tweede taal leren en weinig tot geen onderwijs hebben genoten in hun moedertaal. Deze omissie is niet alleen opmerkelijk, maar ook nadelig. In veel landen is het merendeel van de immigranten namelijk laagopgeleid. Al tientallen jaren hebben westerse landen te maken met deze immigranten die voor het eerst in hun leven leren lezen en schrijven om hun onderwijsloopbaan te starten en staatsburgerschap aan te vragen. De reactie van onderwijsbeleidsmakers hierop is niet altijd consequent geweest. Dat is ook niet zo vreemd als er geen solide basis van evidentie is.

Gebrek aan onderzoek naar laagopgeleide/analfabete tweedetaalleerders

Slechts een klein deel van het huidige onderzoek betreft de meest kwetsbare tweedetaalleerders: laag- of ongeletterde volwassenen met hoogstens basisonderwijs in hun moedertaal. Sinds aanvankelijke interesse in de jaren '80 van de vorige eeuw is het stil geweest in dit onderzoeksdomein, afgezien van enkele studies in Europese landen, in Nederland (Kurvers & Van der Zouw, 1990; Kurvers, 2002), in de VS (Young-Scholten & Strom 2004; Condelli & Wrigley, 2003) en in Zweden (Skeppstedt, 2003). Onderzoek naar volwassenen is ofwel gericht op de onderwijspraktijk of betreft volwassenen die er ondanks onderwijs niet in geslaagd zijn in hun moedertaal te leren lezen en schrijven. Eerder onderzoek naar immigranten, zoals het onderzoeksproject van de European Science Foundation uit de jaren ?80 van de vorige eeuw naar volwassenen met zes verschillende taalachtergronden in vijf Europese landen, heeft een reeks onderwerpen laten liggen waarvan de behandeling het onderwijsbeleid direct kan beïnvloeden. Hieronder vallen variatie in taalaanbod vanuit verschillende bronnen (buiten de klas, in de klas en geschreven tekst) en variatie in cognitieve vaardigheden gerelateerd aan taalaanleg en werkgeheugen.

LESLLA: een nieuw forum over een nieuw onderzoeksonderwerp

Onderzoek naar taalverwerving en geletterdheid is interdisciplinair en internationaal. LESLLA brengt onderzoekers en praktijkmensen uit vele landen met een achtergrond in linguïstiek, psycholinguïstiek, psychologie en onderwijs bij elkaar om een internationale onderzoeksagenda met meerdere doeltalen vast te stellen. Tijdens jaarlijkse workshops en informatie-uitwisseling het hele jaar door vergroten LESLLA-deelnemers hun kennis en schetsen ze de terreinen waarop onderzoek naar laagopgeleide tweedetaalleerders nodig is. Het uiteindelijke doel van de groep is om het tweedetaal(onderwijs)beleid te informeren in al die landen waar immigranten met de grootste onderwijsbehoefte zich vestigen en om het onderzoek in dienst te stellen van de verbetering van de onderwijspraktijk.

Footer